EN

 • EN

 • UA

 • EN

 • UA

Сторінка кафедри

Історія кафедри

Рішенням 36 сесії Вінницької обласної ради 6-го скликання від 30 квітня 2015 року № 872 перейменований Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників на комунальний вищий навчальний заклад "Вінницька академія неперервної освіти"
Рішенням Вченої ради КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» та на пропозицію кафедри (протокол №6 від 27.05.15 р.) відбулася зміна назви з «методології та управління освітою» на «управління та адміністрування», яка стала її правонаступницею.
Кафедра «Методології та управління освітою» була створена 1 вересня 2005 року. ЇЇ очолила к.п.н. Юрчук Л.М. Викладачі кафедри роблять вагомий внесок у розвиток системи післядипломної освіти регіону. На базі кафедри створений Центр польської мови і культури імені Я.І. Падеревського. Центр провів ряд різноманітних заходів в галузі науки, освіти, культури, започаткував багатостороннє співробітництво та розширив вже налагоджені взаємозв’язки з державними, громадськими установами, активно співпрацює з обласним відділенням україно-польського товариства «Україна-Польща»; польською організацією «Будинок польський»; культурно-просвітницькою спілкою поляків м. Вінниці. Започаткована співпраця з центром післядипломної освіти м. Вроцлава і Єлена Гура, яка надає можливість викладачам кафедри долучитись до спільних Європейських проєктів у галузі освіти.
З 1 вересня 2015 року кафедра діє як "кафедра управління та адміністрування".З 2016 року працює науково-методична лабораторія управління та адміністрування та наукова школа «Розвиток інноваційної компетентності керівних та педагогічних кадрів».
До складу кафедри управління та адміністрування входять: 3 доктори наук з державного управління, професори – Жарая С.Б., Халецька А.А. та Радиш Я.Ф., 1 доктор економічних наук, професор – Мазур Г.Ф., 1 доктор педагогічних наук, професор – Василенко Н.В., 3 кандидат наук з державного управління, доценти – Халецький А.В., Герасимюк К.Х. та Кухарчук П.М., 2 кандидати педагогічних наук, доценти – Семко М.І., Києнко-Романюк Л.А. та Пойда С.А., старший викладач, доктор філософії з публічного управління та адміністрування – Поважук О.П. Усі працюють на постійній основі. Викладачі кафедри мають високий рівень фахової підготовки, досвід науково-дослідної та навчально-методичної роботи. Кафедра управління та адміністрування забезпечена відповідними програмами.
У 2016 році комунальний вищий навчальний заклад "Вінницька академія неперервної освіти" отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за напрямом – "Управління та адміністрування", за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр", в кількості 25 осіб денної та 25 осіб заочної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Академія має необхідне кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу для здійснення професійної підготовки фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" .
У 2017 та 2018 році комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти» розширив ліцензований обсяг здійснення освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за напрямом – 28 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Відповідно до рішення засідання Ліцензійної комісії МОН України від 16 серпня 2018 року протокол №105 (наказ МОН України від 16.08.2018 р. № 1383-л) розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» зі збільшенням ліцензованого обсягу до 180 осіб (з урахуванням терміну навчання).Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 р. протокол №133 (наказ МОН України від 08.01.2019 №13) акредитовано освітньо-професійну програму "Публічне управління та адміністрування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.1 березня 2019 року відбулася перша в історії Академії та кафедри урочиста церемонія вручення дипломів 50 магістрам спеціальності "Публічне управління та адміністрування".Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 6 червня 2018 р. протокол №136 (наказ МОН України від 12.06.2019 №821) акредитовано освітньо-професійну програму "Публічне управління та адміністрування" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
У червні 2019 року відбувся випуск 19 бакалаврів спеціальності "Публічне управління та адміністрування".Відповідно до рішення засідання Ліцензійної комісії МОН України від 16 серпня 2019 року протокол №147 (наказ МОН України від 16.08.2019р. № 951л) розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" зі збільшенням ліцензованого обсягу з 180 осіб до 240 осіб (з урахуванням терміну навчання).Відповідно до наказу МОН України від 17.10.2019 р. № 971-л) розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня з галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" з ліцензованим обсягом 32 особи (з урахуванням терміну навчання). 23 грудня 2019 року зараховано перших аспірантів.
28 лютого 2020 року відбувся другий випуск 116 магістрів з публічного управління та адміністрування, а в серпні 2020 року - випуск 20 бакалаврів.19.11.2020 р. Комунальний вищий навчальний заклад "Вінницька академія неперервної освіти" перейменовано на Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти" у зв’язку з внесенням змін у найменування академії та затвердженням Статуту академії у новій редакції рішенням №992 4 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 29 жовтня 2020 р. У березні 2021 року відбувся третій випуск 125 магістрів спеціальності.2022 рік - 87 магістрів з публічного управління та адміністрування.У березні 2023 році випустилося 97 магістрів з публічного управління та адміністрування, а в липні 2023 року - 10 бакалаврів з публічного управління та адміністрування.22.11.2023 року акредитовано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти - освітньо-наукову програму "Публічне управління та адміністрування" за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (Сертифікат №6165 від 22.11.2023).
За 2024 рік здобули ступінь вищої освіти: "Доктор філософії" - 4 аспірантки, "Магістр" отримали 100 випускників та "Бакалавр" - 11 студентів.

Наукова проблема, над якою працює кафедра:

темою Академії «Розвиток управлінських та психолого-педагогічних засад в контексті сталого розвитку України як Європейської держави» (0123U102465), та темою кафедри "Розвиток соціокомунікативних механізмів публічного управління в контексті сталого розвитку та Євроінтеграції"
Основними напрямами діяльності кафедри є:● підготовка фахівців зі спеціальності 281"Публічне управління та адміністрування" за освітніми рівнями "Бакалавр", "Магістр", "Доктор філософії" з числа осіб наступних рівнів вищої освіти: початкового (молодший спеціаліст, молодший бакалавр); першого (бакалавр); другого (спеціаліст, магістр); наукового (доктора філософії) що здійснюється протягом двох, півтора та чотирьох років навчання за денною та заочною формами; ● удосконалення навчально-методичної підготовки керівників та їх заступників, вчителів і педагогів закладів освіти області під час підвищення ними кваліфікації шляхом їх залучення до різноманітних форм у навчальний час;● підвищення професійної компетентності педагогів закладів ЗСО, озброєння їх сучасними технологіями та методиками навчання та консультування та формування ключових компетентностей учнів в умовах НУШ. Зазначених трудових функції учителя та керівника ЗЗСО члени кафедри навчають реалізовувати, як у період підвищення кваліфікації керівників та педагогічних працівників на фахових курсах, так і в міжкурсовий період шляхом проведення авторських та тематичних курсів, тренінгів та інших форм інтерактивної та проектної роботи.

Стратегія розвитку

 • Місією кафедри

  Місією кафедри є служіння суспільству, нації, регіону з орієнтацією на загальнолюдські і національні цінності.

 • Стратегічна мета кафедри

  Стратегічна мета кафедри зреалізовується через надання високоякісних освітніх послуг і розробку інноваційних наукових досліджень, підготовку конкурентоздатних фахівців для формування інтелектуального, соціального та духовного капіталу суспільства, готового до інтеграції в загальноєвропейське та світове співтовариство.

 • Візія кафедри

  Візія кафедри управління та адміністрування полягає в тому, щоб стати передовим центром академічного дослідження, навчання та інновацій в галузі управління та адміністрування, що формує майбутніх лідерів та впливає на розвиток суспільства через сучасні знання, науково-дослідну та практичну діяльність.

 • Цінності кафедри управління та адміністрування

  ● Академічна відмінність. Ми прагнемо забезпечити найвищу якість навчання та освіти у галузі управління та адміністрування. Наші студенти отримують необхідні знання, навички та компетенції, що дозволяють їм стати успішними професіоналами в публічному управлінні та місцевому врядуванні● Інноваційні дослідження. Ведемо активні дослідження, спрямовані на розробку нових концепцій, моделей та рішень у сфері управління та адміністрування. Наша наукова діяльність - це суттєвий внесок у розвиток теорії та практики управління.● Глобальна співпраця. Ми активно співпрацюємо з визнаними університетами, науковими інститутами й організаціями України та світу. Наша міжнародна співпраця сприяє обміну знаннями, розширенню наукових можливостей та створенню глобальної мережі управлінських експертів.● Практична реалізація. Працівники кафедри підтримують партнерські відносини з місцевим самоврядуванням, державними та громадськими організаціями. Це дозволяє нам застосовувати актуальні управлінські практики у навчанні та дослідженнях, а також сприяє вирішенню реальних організаційних викликів.Формування лідерів. Ми прагнемо формувати лідерів з високими етичними цінностями, креативним мисленням та здатністю до інноваційного управління. Наші випускники стають впливовими фахівцями, здатними вирішувати складні суспільні, економічні та організаційні завдання.● Інтегрітет. Наше завдання - досягти найвищих стандартів цілісності, етичності, відповідальності та прозорості у нашій навчальній та дослідницькій роботі.

 • Завдання кафедри

  Наша візія покликана зробити кафедру управління та адміністрування ключовим центром знань і передових практик, який здійснить значний внесок у розвиток суспільства, управлінську галузь та підготує наступне покоління лідерів.Навчання і освіта:● Забезпечити високу якість освіти, викладання та навчальних матеріалів, що відповідають сучасним стандартам управління та адміністрування.● Впроваджувати інноваційні методики навчання, включаючи практичні вправи, стажування та взаємодію зі студентами на практиці.● Забезпечити студентів необхідними навичками, знаннями та компетенціями для успішної кар'єри в сфері управління та адміністрування.Дослідження і розвиток:● Проводити активні дослідження в галузі управління та адміністрування, спрямовані на розробку нових концепцій, теорій та практичних рішень.● Залучати до співпраці визнаних фахівців та експертів у галузі управління, забезпечуючи таким чином науковий авторитет кафедри.● Активно співпрацювати з освітніми, державними та громадськими організаціями для впровадження досліджень та розвитку суспільства.Міжнародна співпраця:● Розширювати мережу партнерів та співробітників інших університетів та організацій з метою обміну знаннями, досвідом та ресурсами.● Розвивати академічні обміни та програми подвійних дипломів, що сприяють міжнародній мобільності студентів та викладачів.● Активно брати участь у міжнародних конференціях, семінарах та проектах з метою підвищення престижу кафедри.Взаємодія з практикою:● Забезпечувати активну взаємодію з підприємствами, органами влади та громадськими організаціями для вирішення суспільних та організаційних проблем.● Створювати програми підготовки менеджерів та консультування для організацій, що сприяють впровадженню передових управлінських практик.● Розробляти ініціативи з підвищення кваліфікації вже працюючих фахівців в галузі публічного управління та адміністрування.
  Ці стратегічні напрями допоможуть кафедрі управління та адміністрування стати провідною у своїй галузі, розширити вплив та престиж, а також підготувати кваліфікованих фахівців, готових вирішувати сучасні управлінські виклики.

 • Кадрова політика

  Розвиток кадрової політики кафедри публічного управління та адміністрування є важливим аспектом її успішного функціонування. Ключові елементи розвитку кадрової політики:● Привабливі умови праці. Створення стимулюючого та комфортного робочого середовища є важливим чинником привабливості кафедри для викладачів та науковців. Конкурентні заробітні плати, соціальні пакети, можливості професійного розвитку та підтримки науково-дослідницької діяльності сприятиме стимулюванню працівників.● Розвиток кар'єри. Кафедра створює умови для професійного зростання та розвитку співробітників. Програми підвищення кваліфікації, підтримка участі в конференціях та семінарах, наукові стажування та можливості здобуття наукових ступенів мотивує до нових професійних здобутків.● Залучення молодих науковців та викладачів. Кафедра активно працює над залученням молодих талановитих науковців та викладачів. До цього можна віднести публічне оголошення вакансій та реалізація прозорого конкурсного відбору, створення умов для професійного зростання та наукової діяльності молодих науковців.Менторство та підтримка. Надання менторської підтримки новим співробітникам та молодим науковцям може сприяти їх інтеграції в колектив та підвищенню ефективності їх роботи. Старші колеги можуть здійснювати наставництво, ділитися досвідом та надавати необхідну допомогу у розвитку їх професійних навичок.Сприяння науковим досягненням. Кафедра підтримує співробітників та науковців у їх наукових дослідженнях та публікаціях. Фінансування дослідницьких проектів, сприятимуть проведенню та публікації результатів наукових досліджень, активізації участі науковців у конференціях та семінарах. Колективна робота та командний дух. Розвиток позитивного колективного клімату та підтримка командного духу є важливими аспектами кадрової політики. Створення позитивних умов для співпраці, взаємодії та взаємопідтримки сприяє ефективній роботи кафедри.Оцінка результативності. Важливим елементом кадрової політики є система оцінки результативності співробітників. Оцінювання включає встановлення конкретних цілей та вимог, здійснення моніторингу їх досягнення, рейтингування, а також визнання та нагородження досягнень.
  Розвиток кадрової політики кафедри публічного управління та адміністрування спрямовується на залучення, удосконалення та підтримку талановитих співробітників, що сприятиме високоякісній навчальній та науковій діяльності кафедри.

 • Очікувані результати

  Очікувані результати роботи кафедри управління та адміністрування включають:● Високоякісну підготовку фахівців. Кафедра має за мету забезпечити високий рівень підготовки студентів у галузі публічного управління з використанням сучасних цифрових технологій. Випускники повинні мати необхідні знання, навички та компетенції для ефективного використання технологій управління та адміністрування, цифрових технологій у своїй професійній діяльності.● Наукові дослідження та публікації. Кафедра активно займатиметься науковою діяльністю в галузі публічного управління. Очікується проведення досліджень, розробка нових теоретичних підходів, методик та рекомендацій, а також публікація результатів досліджень у визначених наукових виданнях.● Впровадження інновацій. Кафедра впроваджуватиме інноваційні підходи та розробки в навчальний процес. Це можуть бути сучасні методики навчання, використання цифрових технологій, які сприяють покращенню ефективності навчання та підвищенню академічних результатів студентів, забезпеченню академічної доброчесності.● Практичне застосування. Кафедра активно співпрацюватиме з практиками в галузі публічного (державного) управління та адміністрування. Очікується встановлення партнерських відносин, проведення спільних проектів, стажування студентів, практичні тренінги та консультації, що сприятимуть здобуттю практичних навичок та удосконаленню професійних компетенцій студентів.● Підвищення престижності кафедри. Розвиток кафедри та досягнення ґрунтовних результатів у галузі публічного управління та адміністрування, активне використання цифрових технологій сприятимуть підвищенню її престижності. Це сприятиме збільшенню чисельності студентів, привабливості для науковців та залучення фінансових ресурсів для подальшого розвитку кафедри.● Розширення взаємодії з суспільством. Кафедра активно співпрацюватиме з громадськістю, державними органами та громадськими організаціями з метою впровадження сучасних підходів у практику публічного управління. Це може включати участь в розробці законодавчих актів, консультування та експертну підтримку управлінських процесів.
  Ці очікувані результати допоможуть кафедрі реалізувати свою місію у галузі публічного управління та адміністрування з акцентом на інформатизації та комп’ютеризації, сприяючи підготовці кваліфікованих фахівців та внесенню позитивних змін у суспільство.

Склад кафедри

Illustration

Василенко Надія Володимирівна

Завідувач кафедри управління та адміністрування, доктор педагогічних наук, професор, заслужений учитель України, відмінник освіти України.

Illustration

Радиш Ярослав Федорович

Професор кафедри управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор

Illustration

ЖараяСвітлана Борисівна

Професор кафедри управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор

Illustration

Мазур Геннадій Федорович

Професор кафедри управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України

Illustration

Халецька Аліна Анатоліївна

Професор кафедри управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор, академік Академії економічних наук України

Illustration

Халецький Андрій Вікторович

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент

Illustration

Києнко-Романюк Лариса Анатоліївна

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат педагогічних наук, доцент

Illustration

Кухарчук Петро Михайлович

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент

Illustration

Семко Майя Іванівна

Доцент кафедри управління та адміністрування, керівник спеціальності «Публічне управління та адміністрування», кандидат педагогічних наук, доцент

Illustration

Герасимюк Костянтин Харитонович

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент

Illustration

Пойда Сергій Андрійович

Доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат педагогічних наук, доцент

Illustration

Поважук Олена Петрівна

Старший викладач кафедри управління та адміністрування, доктор філософії з публічного управління та адміністрування

Illustration

Біла Лілія Миколаївна

Методист спеціальності «Публічне управління та адміністрування», магістр публічного управління та адміністрування

Illustration

Дабіжа Людмила Петрівна

Методист спеціальності «Публічне управління та адміністрування», магістр публічного управління та адміністрування

Положення про кафедру управління та адміністрування

комунального закладу вищої освіти«Вінницька академія безперервної освіти»

План роботи кафедри

Науково-дослідна робота

Стажування

Нагороди

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration